Registerbeskrivelse

1. Opplysninger om registerinnehaveren

NORDIC ONLINE SERVICE OU
Ahtri 12-200
10151 TALLINN
ESTONIA

2. Kontaktperson i spørsmål som gjelder registeret

Karolina Maal
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.nordiconlineservice.com

3. Registerets navn

Stjernetilbudet- medlemsregister

4. Registeropplysningenes bruksformål

Registeret benyttes i kundeservice- og markedsføringsøyemed. Personopplysningene behandles innenfor de grenser som personopplysningsloven tillater og stiller krav til med formål å vedlikeholde, opprettholde, håndtere og utvikle kundeforholdet. Kundeopplysningene i registeret kan benyttes av registerinnehaver og selskaper innen samme konsern for kundeinformasjon, markedsføring, markedsundersøkelser, samt til arrangering av markedsføringskonkurranser, uten at personopplysningene utleveres til utenforstående.

5. Registret innehåller

– For- og Etternavn
– Alder
– Kjønn
– Adresse
– E-postadresse
– Andre opplysninger medlemmet har gitt i forbindelse med konkurranser og kampanjer.

6. Kilden til registeropplysningene

Registeropplysningene stammer fra kundens egen registrering, oppdatering av egne opplysninger, benyttelse av tilbud eller deltakelse i konkurranser via nettjenesten

7. Utlevering av opplysningene

Nordic Online Service Ou leverer ikke ut opplysninger til uvedkommende. Dog kan registerinnehaveren innenfor lovens grenser; herunder § 26 om rett til å reservere seg mot direkte markedsføring, utlevere opplysningene til distributør for formidling av kundeinformasjon fra Nordic Online Service Ou. Opplysningene overlates ikke til noen tredjepart med formål å bedrive direkte markedsføring. Som følge av den tekniske behandlingen av opplysningene, kan deler av disse fysisk finnes på utenforstående leverandørers server eller hardware og behandles derfra ved hjelp av en teknisk brukerforbindelse.

8. Beskyttelse av registeret

Opplysningene lagres i databaser som er beskyttet med brannmurer, passord og andre tekniske hjelpemidler. Databasene og sikkerhetskopier av disse finnes i låste og bevoktede lokaler og er kun tilgjengelige for særskilt utpekte personer.

9. Rett til å granske opplysningene:

Den registrerte har i samsvar med bestemmelsene i § 18 i Personopplysningsloven rett til å kontrollere hvilke opplysninger om vedkommende som finnes lagret i registeret. En undertegnet begjæring om innsyn skal sendes til adressen:

NORDIC ONLINE SERVICE OU
Ahtri 12-200
10151 TALLINN
ESTONIA

Copyright © Stjernetilbudet.no